ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

രുഇഛെന് പ്നെഉമതിച് കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ് was established in 2007 year. Its specialized in developing, producing and selling pneumatic products. We are not only do business in pneumatic automation, but in people.

We offer wide range of Air Fittings, Quick couplings, Air tubes, Pneumatic Cylinders, Solenoid Valves , Air Filters and Air Regulators to accommodate diverse applications of various industries.
33
Our products are popular with customers from home and overseas. Our markets cover Europe, America, Asia. Based on accurate design, reliable quality, good reputation to run the enterprise, we welcome you to contact for the business.


ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫ്ലാഗ്

ഇപ്പോൾ അന്വേഷണം
  • * ഈമെയിൽ: ദയവായി തിരഞ്ഞെടുക്കുക കപ്പ്

WhatsApp Online Chat !