• 1
  • 2
  • 3

විශේෂාංග නිෂ්පාදන

WHAT WE DO

RUICHEN වායව ෙකො. ලිමිටඩ්,.   was established in 2012 year. Its specialized in developing, producing and selling pneumatic products. We are not only do business in pneumatic automation, but in people.

අපි විවිධ කර්මාන්ත විවිධ අයදුම්පත් සංඛ්යාවක් වෙත ගුවන් උපාංග වෙළඳනාමයක් වන පුළුල් පරාසයක, ඉක්මන් පූට්ටු, ගුවන් ටියුබ්, වායව සිලින්ඩර, පරිණාලිකා කපාට, ගුවන් පෙරහන්, සහ ගුවන් නියාමකයන් ලබා දෙයි.

about us

-->
WhatsApp Online Chat !